WhatsApp logo

انگلیسی بدون توقف ۲۵

👨🏻‍⚖️بروزرسانی استاد راهنما🎬 
 
 لینک بروزرسانی 
https://goo.gl/gZ8km6
 
 اضافه کردن فیلمهای آموزشی استاد راهنما به زبان فارسی 
 در بسته های انگلیسی بدون توقف 2  
 
 پس از تحقیق و بازخورد مخاطبان بسته آموزش زبان انگلیسی بدون توقف، فیلمهای آموزشی استاد راهنما مرتبط با بخشهای 
 Lesson Goals 
 Photo Story 
 Reading 
 Vocab 
 آماده شده که می تواند شما را تا انتهای مسیر آموزشی کمک نماید. 

🎞نمونه فیلم  استاد راهنما :

🎬  1️⃣ http://goo.gl/EHK7fy
🎬  2️⃣ https://goo.gl/7epuEU
🎬  3️⃣ https://goo.gl/Sv6gSw


☎️ 02188784742